Καταβολή ΦΠΑ Α τριμήνου 2020 και συμψιφισμός οφειλής

Καταβολή ΦΠΑ Α τριμήνου 2020 και συμψιφισμός οφειλής

 1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
  Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.
  Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.
 2. Η έκπτωση τους 25% αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020, αφορούν τους Κ.Α.Δ. του πλαισίου 1 και του πλαισίου 2 όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπ.Οικονομικών (σχετική είναι και η Α.1073/2020).
 3. Βάσει της διάταξης παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.
 4. Το ευεργέτημα της έκπτωσης —όπως ρητά αναφέρει η ανωτέρω διάταξη της ΠΝΠ— αφορά στο ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ που προκύπτει από τις δηλώσεις:
  α. του πρώτου τριμήνου του 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  β. του μηνός Μαρτίου 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 5. Πρώτη προϋπόθεση για να τύχουν της έκπτωσης μέσω συμψηφισμού οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μέτρο αυτό, είναι να εξοφλήσουν ολοσχερώς το ΦΠΑ των σχετικών περιόδων (Α’ τριμήνου 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και μηνός Μαρτίου 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.

Συνεπώς επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την καταβολή Φ.Π.Α. σε δύο δόσεις (λήξης 30 Απριλίου και 29 Μαΐου αντίστοιχα) με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. (κωδικός 523) δεν θα μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος της έκπτωσης μέσω συμψηφισμού, εκτός εάν την δεύτερη δόση (λήξης 29 Μαΐου) την εξοφλήσουν και αυτή μέχρι το τέλος Απριλίου.
Επίσης, προς αποφυγή παρερμηνειών τονίζουμε ότι για το συγκεκριμένο ευεργέτημα δεν ισχύουν τα όσα αναφέρει η Ε.2046/2020 σχετικά με την καταβολή του 75% της βεβαιωμένης οφειλής/δόσης ρύθμισης, καθώς αυτή δεν αφορά στο συγκεκριμένο ευεργέτημα, αφού η διάταξη της ΠΝΠ προϋποθέτει ρητά την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου Φ.Π.Α.και τον μετέπειτα συμψηφισμό του 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020

 1. Ως δεύτερη προϋπόθεση ορίζεται η εξόφληση του οφειλόμενου ΦΠΑ του μηνός Φεβρουαρίου (καταβλητέο έως 31.3.2020) για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020, δηλαδή οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές από δημόσια αρχή. Συνεπώς οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές στις 26.3.2020 με κρατική εντολή μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος χωρίς την υποχρέωση της εξόφλησης του Φ.Π.Α. του μηνός Φεβρουαρίου 2020.
  Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που πλήττονται και που είχαν επιλέξει να αναστείλουν την καταβολή του ΦΠΑ μηνός Φεβρουαρίου έως 31.8.2020 (όπως προβλέπουν τα πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΝΠ 11/3/2020, βλ. και σχετική Α.1054/2020), δεν θα μπορέσουν να τύχουν του ευεργετήματος της έκπτωσης 25% μέσω συμψηφισμού για το ΦΠΑ της περιόδου Μαρτίου 2020, εκτός κι αν εξοφλήσουν εγκαίρως την οφειλή του Φ.Π.Α. του μηνός Φεβρουαρίου.
 2. Το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% μέσω συμψηφισμού ισχύει και για τις ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες.