Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Λογιστικό γραφείο Intertax (στο εξής «Intertax»), δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τυγχάνει πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», και αφορά στις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών στοιχείων σας που λαμβάνονται έπειτα από σχετική συγκατάθεσή σας, καθώς και από τη χρήση/ επίσκεψη της παρούσας ιστοσελίδας.

Η χρήση / επίσκεψη της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω αναφερόμενων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης, η δε πλοήγηση και παραμονή στην παρούσα ιστοσελίδα συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι χρήστες / επισκέπτες δύνανται να χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα (στο εξής «e-intertax.gr»), το περιεχόμενο της οποίας ανήκει στο «Intertax». Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το «e-intertax.gr».

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιηθούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του «Intertax» και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει οι χρήστες/επισκέπτες να διαβάζουν περιοδικά  τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις.

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός χρήστη / επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στο «e-intertax.gr», δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε το «e-intertax.gr» ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). 

Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες δύνανται, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία του «e-intertax.gr» ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Το «e-intertax.gr» δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών μόνο. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/ επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με τις σχετικές φόρμες υποβολής στοιχείων, ήτοι της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία (newsletter). 

Ο χρήστης / επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα όπως διαθέτει τα ως άνω προσωπικά του στοιχεία στο «e-intertax.gr», όπου αυτό απαιτείται ή όπου του ζητηθεί. Το «e-intertax.gr» δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη / επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το «e-intertax.gr». 

Η «e-intertax.gr» δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/ επισκεπτών του, δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Η «e-intertax.gr» δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες / επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών/ πληροφοριών του. Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με το «e-intertax.gr», προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του. Ο χρήστης / επισκέπτης δεν θα πρέπει να παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την υγεία) σχετικά με τον ίδιο ή με οιονδήποτε τρίτο μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

 • ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η «e-intertax.gr» είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη/ επισκέπτη κατά την περιήγησή του, αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/ επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση του χρήστη /επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή / και σελίδων της ιστοσελίδας για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης / επισκέπτης του «e-intertax.gr» μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, ο χρήστης / επισκέπτης του «e-intertax.gr» θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες του ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

 • ΧΡΗΣΗ GOOGLE ANALYTICS

Η «e-intertax.gr» χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία αναλύσεων που προσφέρει η Google Inc. Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies που αποτελούν αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήση / επισκέπτη ώστε να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει πώς ο χρήστης / επισκέπτης τη χρησιμοποιεί.

Ειδικότερα περιλαμβάνουν, τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου, τα αναγνωριστικά συσκευών, τα δεδομένα θέσης, τα αναγνωριστικά που έχουν καταχωρισθεί και τα διάφορα δεδομένα του χρήστη/ επισκέπτη, όπως ο χρόνος ή η διάρκεια της πρόσβασης, οι σελίδες που επισκέφθηκε κ.λ.π.

Οι πληροφορίες που εξάγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από τον εκάστοτε χρήστη/ επισκέπτη  της ιστοσελίδας μεταδίδεται και αποθηκεύεται από την Google σε διακομιστές στις Η.Π.Α. κατόπιν σχετικής περικοπής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης IP διεύθυνση αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις Η.Π.Α.

Για λογαριασμό του παρόχου του ιστότοπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να εκτιμήσει τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας, για να συνθέσει αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και για να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη διαδικτυακή χρήση στον πάροχο της ιστοσελίδας. Σημειωτέον ότι ο χρήστης / επισκέπτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής του.   

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης / επισκέπτης δηλώνει οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του «e-intertax.gr» προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών μας και στην επικοινωνία με τον χρήστη / επισκέπτη και προς ενημέρωσή του.

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών/ επισκεπτών αποτελούν το προσωπικό και οι συνεργάτες του «e-intertax.gr», οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και εν γένει τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Ενδέχεται η γνωστοποίηση / μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών κατά τα ανωτέρω (βλ. ως άνω υπό 2).

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης / επισκέπτης θα τηρούνται/αποθηκεύονται εκ μέρους του «e-intertax.gr» μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν διατεθεί και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης του χρήστη/ επισκέπτη και αφού πρώτα ο τελευταίος έχει λάβει γνώση των Όρων και των Προϋποθέσεων της παρούσας που είναι αναρτημένη στην αρχική σελίδα του «e-intertax.gr» και έως ότου ο χρήστης / επισκέπτης ανακαλέσει αυτή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  του «Intertax» ή όταν δεν θα είναι απαραίτητα για τους ανωτέρω σκοπούς.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς σχετικά με το εάν και ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Αν επεξεργαζόμαστε τυχόν τηρούμενα δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους γνωστοποιούνται, για πόσο χρονικό διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται οιοδήποτε σφάλμα στα τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε.

 • Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας αναφορικά με την επεξεργασία.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Για τους ως άνω σκοπούς τυχόν αίτημά σας θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του «Intertax», οι οποία είναι η εξής: e-intertax@ath.forthnet.gr

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το σύνολο των κειμένων του περιεχομένου που δημοσιεύονται στο «e-intertax.gr» συντάσσεται από εξειδικευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες στον χώρο των λογιστικων – φοροτεχνικών υπηρεσιών και επί τη βάσει έγκυρων και επιβεβαιωμένων πηγών, και δη αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.

 1. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο του «e-intertax.gr» συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, γραφικών, εικόνων καθώς και φωτογραφιών ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στο «e-intertax.gr» και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σημειωτέων ότι η τυχόν αναπαραγωγή περιεχομένου είναι επιτρεπτή και νόμιμη αποκλειστικά υπό τον όρο αναφοράς του «e-intertax.gr» ως πηγής αυτού. 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή με και με την εμπειρία περιήγησης στο «e-intertax.gr», παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-intertax@ath.forthnet.gr

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων:

ΒΑΤΙΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 23 ΕΛΛΛΗΝΙΚΟ

ΑΦΜ 045531120

Δ.Ο.Υ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

210 9626683