Μείωση φοιτητικών ενοικίων -επέκταση των 800 ευρω σε επιχειρήσεις με 20 εργαζόμενους

Μείωση φοιτητικών ενοικίων -επέκταση των 800 ευρω σε επιχειρήσεις με 20 εργαζόμενους

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η επέκταση της ρύθμισης της μερικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, κατά ποσοστό 40%, στις περιπτώσεις μισθώσεων που έχουν συναφθεί για τη στέγαση φοιτητών σε πόλη εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, στην περίπτωση που τουλάχιστον ο ένας γονέας, είτε είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της οποίας ανεστάλη ή απαγορεύθηκε η λειτουργία με κρατική εντολή, είτε είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των σχετικών αποφάσεων και του οποίου, σε κάθε περίπτωση, έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας. Η διάταξη στοχεύει στην επέκταση της προστασίας των εργαζομένων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Επί του άρθρου 2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επέκταση των οικονομικών ενισχύσεων στις ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, καθώς και στις επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. KOL Ι.Κ.Ε, οι οποίες απασχολούν μέχρι και είκοσι εργαζομένους. Με τον τρόπο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επεκτείνεται, προκειμένου να καλύπτει πλέον και τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και είκοσι εργαζόμενους από πέντε που ισχύει έως τώρα.

Επί του άρθρου 3

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των προκηρυσσομένων προς μετάταξη οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην περίπτωση της μη πλήρωσης αυτών από μόνιμους υπαλλήλους.
Η εν λόγω πρόβλεψη εισάγεται κατ’ αναλογία με τις γενικότερες προβλέψεις περί κινητικότητας και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), ώστε να διασφαλίζεται σε μέγιστο βαθμό η πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επί του άρθρου 4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 110 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) για την είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, των ποσών υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που συνεισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου για τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα. Ειδικότερα, προβλέπεται δίμηνη παράταση, ήτοι μέχρι τις 25 Ιουνίου 2020 για τα αλκοολούχα ποτά και τα άλλα αλκοολούχα προϊόντα που εξήλθαν του καθεστώτος αναστολής και τέθηκαν σε ανάλωση τον μήνα Μάρτιο 2020 (βεβαίωση επιβαρύνσεων έως 25 Απριλίου 2020) και μέχρι τις 25 Ιουλίου 2020 για τα ανωτέρω προϊόντα που εξήλθαν του καθεστώτος αναστολής και τέθηκαν σε ανάλωση τον μήνα Απρίλιο 2020 (βεβαίωση επιβαρύνσεων έως 25 Μαΐου 2020). Επιπλέον, προβλέπεται ότι στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001.
Η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων που λαμβάνοντας προκειμένου να στηριχθούν η επιχειρηματικότητα και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Μείωση μισθώματος για μισθώσεις εξαρτημένων μελών – φοιτητών υπό όρους

  1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παρ. 1 ή της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου άρθρου.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 2
Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων

Όπου στο άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), το οποίο αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), αναφέρεται η φράση «μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους», η φράση αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους».

Άρθρο 3
Μετατάξεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4652/2020 (Α’ 9), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.»

Άρθρο 4
Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων

Παρατείνονται έως τις 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020 και έως τις 25 Ιουλίου 2020 η είσπραξη των ανωτέρω επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και την παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (Α’ 265). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001.