Πως αντιμετωπίζεται η απουσία των εργαζομένων λόγω ισχυρών καιρικών φαινομένων

Πως αντιμετωπίζεται η απουσία των εργαζομένων λόγω ισχυρών καιρικών φαινομένων

Η αδυναμία προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους λόγω χιονόπτωσης ή ισχυρών βροχοπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 657-658-659 του Α.Κ. αντιμετωπίζονται ως εξής:

  1. Εάν οι χιονοπτώσεις ή βροχοπτώσεις είναι ασυνήθους μορφής ή έντασης με αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης και την μη παρεχόμενη μισθωτή υπηρεσία, θεωρείται ως γεγονός ανωτέρας βίας (Α.Κ. 656) και ο εργοδότης απαλλάσσεται από την καταβολή αποδοχών τις μέρες αυτές.
  2. Εάν τα καιρικά φαινόμενα εμπόδισαν τους εργαζόμενους να προσέλθουν στην εργασία τους η οποία λειτουργούσε κανονικά το γεγονός αυτό θεωρείται σπουδαίος λόγος που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα τους (ανυπαίτιο κώλυμα (άρθρο ΑΚ 657-658) και οι αποδοχές καταβάλονται κανονικά χωρίς να έχουν εργαστεί.

Τα παραπάνω γίνονται δεκτά από το εργατικό δίκαιο και την νομολογία των Δικαστηρίων.