Συντελεστές ΦΠΑ και ορια απαλλαγης

Συντελεστές ΦΠΑ και ορια απαλλαγης

υντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ
Κατάλογος των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη (επικαιροποιείται δύο φορές ετησίως – τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο)
Κράτος μέλος Κωδικός χώρας Κανονικός συντελεστής Μειωμένος συντελεστής Εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής Συντελεστής αναμονής
Αυστρία AT 20 10 / 13 – 13
Βέλγιο BE 21 6 / 12 – 12
Βουλγαρία BG 20 9 – –
Κύπρος CY 19 5 / 9 – –
Τσεχία CZ 21 10 / 15 – –
Γερμανία DE 19 7 – –
Δανία DK 25 – – –
Εσθονία EE 20 9 – –
Ελλάδα EL 24 6 / 13 – –
Ισπανία ES 21 10 4 –
Φινλανδία FI 24 10 / 14 – –
Γαλλία FR 20 5,5 / 10 2,1 –
Κροατία HR 25 5 / 13 – –
Ουγγαρία HU 27 5 / 18 – –
Ιρλανδία IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Ιταλία IT 22 5 / 10 4 –
Λιθουανία LT 21 5 / 9 – –
Λουξεμβούργο LU 17 8 3 14
Λετονία LV 21 12 / 5 – –
Μάλτα MT 18 5 / 7 – –
Κάτω Χώρες NL 21 9 – –
Πολωνία PL 23 5 / 8 – –
Πορτογαλία PT 23 6 / 13 – 13
Ρουμανία RO 19 5 / 9 – –
Σουηδία SE 25 6 / 12 – –
Σλοβακία SI 20 10 – –
Σλοβενία SK 22 9,5 – –
Ηνωμένο Βασίλειο UK 20 5

Σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται η εφαρμογή ειδικών συντελεστών σε ορισμένες πωλήσεις.
Υπερμειωμένος συντελεστής
Μερικές χώρες εφαρμόζουν σε ορισμένες πωλήσεις μειωμένο συντελεστή μικρότερο του 5%, ο οποίος ονομάζεται υπερμειωμένος συντελεστής. Για παράδειγμα, στην Ισπανία εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής ύψους 4% εφαρμόζεται σε ορισμένες υπηρεσίες όπως η συντήρηση και η προσαρμογή των μέσων μεταφοράς για τα άτομα με αναπηρία.

Μηδενικός συντελεστής
Μερικές χώρες επιβάλλουν επίσης μηδενικούς συντελεστές όσον αφορά ορισμένες πωλήσεις. Όταν εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής, δεν πρέπει να καταβάλλεται ΦΠΑ από τον καταναλωτή, αλλά εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για αγορές που έχουν άμεση σχέση με την πώληση, π.χ. για εξαγωγές και ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε καταναλωτές εκτός ΕΕ.

Συντελεστής αναμονής (ή ενδιάμεσος συντελεστής)
Ο συντελεστής αναμονής ισχύει για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι επιλέξιμα για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή, για τα οποία όμως ορισμένες χώρες της ΕΕ ήδη εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές την 1η Ιανουαρίου 1991. Οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν αυτούς τους μειωμένους συντελεστές αντί του κανονικού συντελεστή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν χαμηλότεροι από 12%.

Αυτοί οι ειδικοί συντελεστές προορίζονταν να αποτελέσουν μεταβατικές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση από τις παρεκκλίσεις στους κανόνες που θεσπίστηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η εσωτερική αγορά την 1η Ιανουαρίου 1993: επρόκειτο δε να καταργηθούν βαθμιαία.

Απαλλαγές από τον ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις
Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ μπορείτε να ζητήσετε την υπαγωγή σας σε ειδικό καθεστώς που σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές υπό ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να υποχρεούστε να χρεώνετε ΦΠΑ. Αν η επιχείρησή σας πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών οι οποίες είναι μικρότερες από ένα ορισμένο ετήσιο όριο, μπορεί να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλετε ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές, δεν θα μπορείτε όμως να προβαίνετε σε έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών ή σε αναγραφή του ΦΠΑ στα τιμολόγια. Μπορείτε, αν επιθυμείτε, να επιλέξετε το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οπότε θα πρέπει να καταβάλλετε ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, θα έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα εν λόγω όρια διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι. Σε ορισμένες χώρες δεν προβλέπεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο αμέσως μόλις πραγματοποιήσετε φορολογητέες πωλήσεις.

Το καθεστώς δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

πωλήσεις από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλες χώρες της ΕΕ
περιστασιακή οικονομική δραστηριότητα
απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ πωλήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι άλλη χώρα της ΕΕ
τυχόν άλλες συναλλαγές όπως ορίζονται από κάθε χώρα της ΕΕ.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΠΑ – ανά χώρα
(Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε τελευταία τον Μάιο του 2018)
Κράτος μέλος Απαλλαγή για μικρές επιχειρήσεις
Εθνικό νόμισμα Ισόποσο σε ευρώ*
Αυστρία 30.000 EUR
Βέλγιο 25.000 EUR
Βουλγαρία 50.000 BGN 25.565 EUR
Κύπρος 15.600 EUR
Τσεχία 1.000.000 CZK 39.362 EUR
Γερμανία 17.500 EUR
Δανία 50.000 DKK 6.713 EUR
Εσθονία 40.000 EUR
Ελλάδα 10.000 EUR
Ισπανία Ουδέν Ουδέν
Φινλανδία 10.000 EUR
Γαλλία 82.800 EUR ή 42.900 EUR ή 33.200 EUR
Κροατία 300.000 HRK 40.324 EUR
Ουγγαρία 8.000.000 HUF 25.567 EUR
Ιρλανδία 75.000 EUR Ή 37.500 EUR
Ιταλία 65.000 EUR
Λιθουανία 45.000 EUR
Λουξεμβούργο 30.000 EUR
Λετονία 40.000 EUR
Μάλτα 35.000 EUR ή 24.000 EUR ή 14.000 EUR
Κάτω Χώρες Ουδέν Ουδέν
Πολωνία 200.000 PLN 47.324 EUR
Πορτογαλία 10.000 EUR ή 12.500 EUR
Ρουμανία 220.000 RON 47.180 EUR
Σουηδία 30.000 SEK 2.943 EUR
Σλοβακία 49.790 EUR
Σλοβενία 50.000 EUR
Ηνωμένο Βασίλειο 85.000 97.382 EUR
*Συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την 23η Μαρτίου 2018 (με εξαίρεση τη Ρουμανία όπου τα κατώτατα όρια εκφρασμένα σε RON βασίζονται στις αξίες σε ευρώ για ειδικά καθεστώτα στη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία προσχώρησης, δηλαδή την 1.1.2007)

Δήλωση κινήσεων εμπορευμάτων
Αν εξάγετε και/ή εισάγετε εμπορεύματα εντός της ΕΕ πάνω από μια συγκεκριμένη αξία, οφείλετε να υποβάλλετε στατιστικά στοιχεία για τις ενδοενωσιακές σας εμπορικές ροές.

Τα όρια πάνω από τα οποία πρέπει να υποβάλλετε σχετική δήλωση καθορίζονται κάθε χρόνο από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (συνήθως το τελευταίο τρίμηνο) και ισχύουν για όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος. Προβλέπονται ξεχωριστά όρια (που ενδέχεται να είναι διαφορετικά) για τις εξαγωγές (αποστολές) και τις εισαγωγές (παραλαβές).

Κατώτατα όρια απαλλαγής
INTRASTAT: Όριο απαλλαγής (ανά χώρα) 2019 – Παραλαβή – ευρώ 2019 – Παραλαβή – εθνικό νόμισμα 2019 – Αποστολή – ευρώ 2019 – Αποστολή – εθνικό νόμισμα
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 235 194 460 000 143 163 280 000
CY 160 000 160 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 897 000 6 700 000 670 000 5 000 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 297 000 2 200 000 162 000 1 200 000
HU 515 152 170 000 000 303 030 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 200 000 200 000 100 000 100 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 939 500 4 000 000 469 000 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 193 690 900 000 193 690 900 000
SE 872 000 9 000 000 436 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000
UK 1 690 650 1 500 000 281 775 250 000

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/44869/syntelestes-fpa-kai-oria-apallagwn-se-ola-ta-krath-melh-ths-ee